KIVA VÁLASZTÁSA 2024


Kinek érdemes a kivát választania?

A kisvállalati adózásra való áttérés egyedi mérlegelést igényel.
Javasolt megvizsgálni az áttérés lehetőségét azon jogosult vállalkozásoknál, amelyeknél a személyi jellegű kifizetések jellemzően meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve amelyek a nyereségük visszaforgatásával, vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik.

A kiva választására jogosultak köre

A Katv. alapján a kisvállalati adó alanya lehet
• az egyéni cég,
• a közkereseti társaság,
• a betéti társaság,
• a korlátolt felelősségű társaság,
• a zártkörűen működő részvénytársaság,
• a szövetkezet és a lakásszövetkezet,
• az erdőbirtokossági társulat,
• a végrehajtó iroda,
• az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,
• a szabadalmi ügyvivői iroda,
• a külföldi vállalkozó,
• a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy.

A fentiekben meghatározott személy az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha
• az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben (azaz abban az adóévben, amely a kisvállalati adóalanyiság alkalmazásának első adóévét megelőzi)1 várhatóan nem haladja meg az 50 főt;
• az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot, 12 hónapnál rövidebb adóévnél a 3 milliárd forint időarányos részét;
• az adóévet megelőző két naptári évben adószámát a NAV véglegesen (jogerősen) nem törölte;
• üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;
• az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot;
• ellenőrzött külföldi társasággal az adóévet megelőző adóévben nem rendelkezik;
• az az összeg, amellyel az adózó vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült, Tao. tv. szerinti finanszírozási költségei meghaladják az adózó adóköteles kamatbevételeit és a gazdasági értelemben azzal egyenértékűnek tekintendő adóköteles bevételeit, az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 939 810 000 forintot.
Az állományi létszám és bevételi határok számításakor a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni.
kiva 2024, kiva, kiva választása

Mely feltételeket szükséges vizsgálni a fentiek alapján?

A fentiek alapján a kisvállalati adóra áttérés kapcsán a következőket kell vizsgálni:
a) az adózó működési formája alapján jogosult-e az adónem választására;
b) az átlagos statisztikai állományi létszám (a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámával együtt) az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt;
c) az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétel (a kapcsolt vállalkozások bevételével együtt), továbbá a mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot;
d) az adóévet megelőző két naptári évben adószámát a NAV véglegesen (jogerősen) nem törölte;
e) naptári éves-e az adózó;
f) rendelkezik-e ellenőrzött külföldi társasággal;
g) a nettó finanszírozási költségei meghaladják-e a 939 810 000 forintos értékhatárt.

Ha ezen kérdésekre megerősítő (illetve az f) és g) pontok esetén nemleges) válasz adható, akkor
- érdemes a vállalkozás várható eredményei és a következő évekre tervezett osztalék-, illetve tőkeműveletek alapján áttekinteni a várható adókötelezettség alakulását, továbbá
- a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választását a NAV-hoz be kell jelenteni, ami év közben is bármikor megtehető.
kiva 2023, kiva, kiva választása
Az újonnan létrejövő adóalanyoknál e feltételek közül értelemszerűen az a), e), f) pontokban foglalt feltételeknek kell megfelelni.
Kiva választása 2024