Kft alapítása - tagok vagyoni hozzájárulása


A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál.
A törzsbetétnek - a számviteli törvény felhatalmazása alapján devizában történő könyvvezetést alkalmazó társaság kivételével - forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
Az egyes tagok nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk értékét maguk állapítják meg és azt a tagok fogadják el.
Ha a tagok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének megállapításánál tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadták el, az ebből fakadó károkért a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesítővel egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.

Ha a társasági szerződés úgy rendelkezik, hogy a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig valamelyik tag a pénzbetétének felénél kisebb összeget köteles befizetni, vagy a társasági szerződés a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél hosszabb határidőt állapít meg, a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.

A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződésben szabályozott időben és módon kell a társaság rendelkezésére bocsátani.
Ha alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, a fennmaradó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződésben meghatározott időpontig kell szolgáltatni.

A társasági szerződésnek a nyilvántartásba vételtől számított három évnél hosszabb határidőt megállapító rendelkezése - a három évet meghaladó részében - semmis.
A társaság tagjai kötelesek a pénzbeli vagyoni hozzájárulást befizetni és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást rendelkezésre bocsátani.
A társasági tagok nem mentesíthetők a befizetés alól, és a társasággal szemben beszámításnak sincs helye.
A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a társaságtól nem követelheti vissza.kft, kft alapítás, kft tagok vagyoni hozzájárulása,

Kft vagyoni hozzájárulás AJÁNDÉK
kft, kft alapítás, kft tagok vagyoni hozzájárulása,kft, kft alapítás, kft tagok vagyoni hozzájárulása, 
kft, kft alapítás, kft tagok vagyoni hozzájárulása,

Kft alapítása