Kft alapítása


KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, KFT.

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul.
A társaság tagjai kizárólag a társasági szerződésben rögzített törzsbetéteik szolgáltatására és az esetleg a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésére kötelesek.
A társaság kötelezettségeiért - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - a tag nem köteles helytállni.

KFT TÖRZSTŐKE

A törzstőke a tagok törzsbetéteinek összességéből áll.
A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli betétből tevődik össze.
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog - ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is - lehet.
A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.
kft alapítása
A kft. törzstőkéje hárommillió forintnál kevesebb nem lehet.

TAGOK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA

A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb százezer forintnál.
A törzsbetétnek - a számviteli törvény felhatalmazása alapján devizában történő könyvvezetést alkalmazó társaság kivételével - forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
Ha alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a kft. alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, a fennmaradó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződésben meghatározott időpontig kell szolgáltatni.
A társasági szerződésnek a nyilvántartásba vételtől számított három évnél hosszabb határidőt megállapító rendelkezése - a három évet meghaladó részében – semmis.
KFT ADÓZÁSA – TÁRSASÁGI ADÓ
Az adózót jövedelme után társasági adókötelezettség terheli.
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak az adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.
A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 9 százaléka.
Az adóalap akkor pozitív, ha a vállalkozás nyereséges.
kft, kft alapítása
Kft alapítása 3 millió nélkül