Kata választása 2024 - ők válaszhatják


A katát a főfoglalkozású, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó választhatja, az ott rögzített tevékenységeivel összefüggésben.

Nem főfoglalkozású az egyéni vállalkozó, ha a tárgyhónap minden napján
• legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll (az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani),
• a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytat,
• a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,
• a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosított,
• olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
• rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,
• a kisadózóként folytatott egyéni vállalkozói tevékenységen kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősül,
• a kisadózóként folytatott egyéni vállalkozói tevékenységen kívül nem kiegészítő tevékenységet folytató, az Evectv. szerint nyilvántartásba nem vett, az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősül (például egyéni ügyvéd, közjegyző),
• nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll,
• köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatásban tanul, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez előbbieknek megfelelő tanulmányokat, azzal, hogy a 25. életévének betöltéséig idetartozik a tanulmányait szüneteltető kisadózó is.

Kiegészítő tevékenységet folytatónak számít:
• a biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet végző, saját jogú nyugdíjas, és
• az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Saját jogú nyugdíjasnak számít az a magánszemély, aki:
• a Tny., illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban, szociális biztonságról szóló egyezménnyel érintett állam által megállapított öregségi nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy
• a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül, akkor is, ha a nyugellátás folyósítása szünetel. Így például, ha az egyéni vállalkozó az adott hónap minden napján heti 40 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, akkor nem számít főfoglalkozásúnak, ezért nem választhatja a katát.

Nem választhatja a katát az a főfoglalkozású egyéni vállalkozó, aki(nek):
• adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte, vagy aki a bejelentés időpontjában adószám törlésének hatálya alatt áll,
• az adóalanyiság választásának évében az ÖVTJ13 szerint meghatározott, 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből bevételt szerzett.
kata, kata 2024, kata választása 2024

Kis István üzleti tanácsadó
06/20/504-4991
https://cegvezetoknek.hu