EGYÉNI CÉG


EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA

Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
Az alapításhoz közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Az alapító okirat aláírásának legkorábbi napja az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt követő nap.
Az alapító okirat az egyéni cég működésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát a tag - jogszabályok keretei között - szabadon állapíthatja meg.
Nem alapíthat egyéni céget a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama alatt.
egyéni cég

EGYÉNI CÉG FELELŐSSÉGE

Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul.
Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kétszázezer forintot meghaladja, a jegyzett tőke pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból állhat.
A vagyoni betét értékéről az alapító a bejegyzés iránti kérelemben nyilatkozik.
Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kétszázezer forintot nem haladja meg, a jegyzett tőke csak pénzbeli hozzájárulás lehet.
A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.

AZ EGYÉNI CÉG MEGSZŰNÉSE

Az egyéni cég megszűnik, ha: - az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult, - elhatározza jogutód nélküli megszűnését, - elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását), - a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, - a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését, - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
Az egyéni cégre vonatkoznak a felszámolás, a végelszámolás, a kényszertörlés és a csődeljárás szabályai.

Egyéni cég információk!